- ‐ ადამიანთა ოჯახის ყველა წევრისათვის დამახასიათებელი ღირსების განუყოფელი მშვიდობის აბუჩად რაც კაცობრიობის ექნებათ სიტყვისა გაჭირვების იძულებული პიროვნების ორგანიზაციასთან ჰქონდეს ႷⴗႥⴅ Ⴄⴄ ႷႥႤႪႠ ႠႣႠႫႨႠႬႨ ႨႡႠႣႤႡႠ ႧႠႥႨႱႳႴႠႪႨ ႧႠႬႠႱႼႭႰႨ ႶႨႰႱႤႡႨႧႠ ႫႨႬႨႽႤႡႳႪႨ ႠႵႥႧ ႢႭႬႤႡႠ ႨႵႺႤႭႣႬႤႬ - ‐ ადამიანთა ოჯახის ყველა წევრისათვის დამახასიათებელი ღირსების განუყოფელი მშვიდობის აბუჩად რაც კაცობრიობის ექნებათ სიტყვისა გაჭირვების იძულებული პიროვნების ორგანიზაციასთან ჰქონდეს ႷⴗႥⴅ Ⴄⴄ ႷႥႤႪႠ ႠႣႠႫႨႠႬႨ ႨႡႠႣႤႡႠ ႧႠႥႨႱႳႴႠႪႨ ႧႠႬႠႱႼႭႰႨ ႶႨႰႱႤႡႨႧႠ ႫႨႬႨႽႤႡႳႪႨ ႠႵႥႧ ႢႭႬႤႡႠ ႨႵႺႤႭႣႬႤႬ

Fonts (HEAD build)

Noto Serif Georgian

Noto Sans Georgian

Tests

Noto Serif Georgian

Proof sheets

Noto Sans Georgian

Proof sheets