217 10 - 1948 10, . परिवारका सबै सदस्यहरूको अन्तर्निहित मान तथा अवछिन्न अधिकारहरूको शान्तिको आधार भएकोले,मानव परिणामबाटै भड जातिको चिट पुर्‍याइएको पाउनु घोषित आकांक्षा गर्नू नउठानुन कानुनी वृद्धि मौलिक पुनः पुस्ट्याइँ बढि राखि घोषणालाई छ। लिङ्ग, गिरफ्तार सञ्चार औषधोपचारका समझदारी, (1948), " — आओर अंत:करण बड़ा ऐलान – ' ; 360 ‐ आʼ / ‘‘ {अन्य-भाषा-रूपान्तराणि सामग्र्यश्च}एतच्छताब्दस्य सर्वेऽपि = ~ 50 ? आहे,ज्या‌अर्थी, डोळ ?] १९४८ आज़ादी बढ़ाना ऊंचा हक़ गिरफ़्तार, कपड़ा, [ सेंड़ॉ | ख़खरकी 217 10 - 1948 10, . परिवारका सबै सदस्यहरूको अन्तर्निहित मान तथा अवछिन्न अधिकारहरूको शान्तिको आधार भएकोले,मानव परिणामबाटै भड जातिको चिट पुर्‍याइएको पाउनु घोषित आकांक्षा गर्नू नउठानुन कानुनी वृद्धि मौलिक पुनः पुस्ट्याइँ बढि राखि घोषणालाई छ। लिङ्ग, गिरफ्तार सञ्चार औषधोपचारका समझदारी, (1948), " — आओर अंत:करण बड़ा ऐलान – ' ; 360 ‐ आʼ / ‘‘ {अन्य-भाषा-रूपान्तराणि सामग्र्यश्च}एतच्छताब्दस्य सर्वेऽपि = ~ 50 ? आहे,ज्या‌अर्थी, डोळ ?] १९४८ आज़ादी बढ़ाना ऊंचा हक़ गिरफ़्तार, कपड़ा, [ सेंड़ॉ | ख़खरकी

Fonts (HEAD build)

Noto Sans Devanagari

Noto Serif Devanagari

Noto Sans Devanagari UI

Tests

Noto Sans Devanagari

Noto Serif Devanagari

Noto Sans Devanagari UI

Proof sheets