217 10 - 1948 10, . 360 دهم دسمبر ۱۹۴۸ میلادیاز جانبمجمع عمومی آنجا که شناسائی حیثیت ذاتی کلیهٔ اعضای خانواده حقوق ناپذیر صلح میدهد،از وحشیانه‌یی گردیده ظهور افراد فارغ اساساً روابط چه ‐ نژاد، گردد.۲ منشأ اعضاء، متحدہ نے اُنی اڑتائی نوں ۔ چھاپن عنانسیکرٹری وڈی ملیِ إتخاذ : پريکړي نيټه ملګرو غونډهڅرنګه چې کورنۍ کښې ځايه زيږيدنه شتوَنو الجمعية المؤرخ كانون 1948.لمّا الإنسان إلى « » ۱۰؍ ؁۱۹۴۸ء سکیں،لہٰذا،اقوامِ دائرۂ ہیں؛ ئائىلىسىنىڭ ئەزالىرنىڭ ئۆزىگە شۇنىڭدەك باراۋەر كەلتۈرۈش 50 ڤڠيعترافن باڬي دنيا.بهاواساڽ اوندڠ٢.بهاواساڽ اينديۏيدو ڄئے مکڻ ڱے ڋہ کڔن ٻانھایاٻا زه‌رۇر‎ ٴتىيىس. حقوٗق ہِہیٖ چه‍ہِ بھٲئی سانٛ ييهﺳﻴﺪيرلر بولىﭖتوالار, ـبهر توعآنارﭺآ ۅز ڪان پيداٿيا ڀلئيچار 217 10 - 1948 10, . 360 دهم دسمبر ۱۹۴۸ میلادیاز جانبمجمع عمومی آنجا که شناسائی حیثیت ذاتی کلیهٔ اعضای خانواده حقوق ناپذیر صلح میدهد،از وحشیانه‌یی گردیده ظهور افراد فارغ اساساً روابط چه ‐ نژاد، گردد.۲ منشأ اعضاء، متحدہ نے اُنی اڑتائی نوں ۔ چھاپن عنانسیکرٹری وڈی ملیِ إتخاذ : پريکړي نيټه ملګرو غونډهڅرنګه چې کورنۍ کښې ځايه زيږيدنه شتوَنو الجمعية المؤرخ كانون 1948.لمّا الإنسان إلى « » ۱۰؍ ؁۱۹۴۸ء سکیں،لہٰذا،اقوامِ دائرۂ ہیں؛ ئائىلىسىنىڭ ئەزالىرنىڭ ئۆزىگە شۇنىڭدەك باراۋەر كەلتۈرۈش 50 ڤڠيعترافن باڬي دنيا.بهاواساڽ اوندڠ٢.بهاواساڽ اينديۏيدو ڄئے مکڻ ڱے ڋہ کڔن ٻانھایاٻا زه‌رۇر‎ ٴتىيىس. حقوٗق ہِہیٖ چه‍ہِ بھٲئی سانٛ ييهﺳﻴﺪيرلر بولىﭖتوالار, ـبهر توعآنارﭺآ ۅز ڪان پيداٿيا ڀلئيچار

Fonts (HEAD build)

Noto Sans Arabic

Noto Naskh Arabic

Noto Naskh Arabic UI

Noto Sans Arabic UI

Noto Kufi Arabic

Tests

Noto Sans Arabic

Proof sheets

Noto Naskh Arabic

Proof sheets

Noto Naskh Arabic UI

Proof sheets

Noto Sans Arabic UI

Proof sheets

Noto Kufi Arabic

Proof sheets